Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Przedmiot działania

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Właściwość terytorialna: województwo warmińsko-mazurskie

Obszar: 24.173 km2

Ludność (według stanu na dzień 31.12.2016 r.): 1.436.367 mieszkańców

 

Właściwość podmiotowa

samorząd województwa

19 powiatów ziemskich

116 gmin (w tym 2 miasta na prawach powiatu)

12 związków międzygminnych

 

Działalność nadzorcza

1.  Izba sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

1) jednostek samorządu terytorialnego,

2) związków metropolitalnych,

3) związków międzygminnych,

4) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

5) związków powiatów,

6) stowarzyszeń powiatów,

7) związków powiatowo-gminnych,,

8) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

9) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.  Izba bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2) budżetu i jego zmian,

3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

6) absolutorium,

7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

3.  W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie  zadań własnych oraz zadań zleconych.

4.  Izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zleconych także w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870,z póź. zm. )

5.  W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.

Tryb postępowania o którym mowa w pkt. 2,3,4,5 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.

 

Działalność kontrolna

1.  Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne następujących podmiotów:

1) jednostek samorządu terytorialnego,

2) związków metropolitalnych,

3) związków międzygminnych,

4) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

5) związków powiatów,

6) stowarzyszeń powiatów,

7) związków powiatowo-gminnych,

8) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

9) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.  Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

3.  Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

 

Działalność opiniodawcza

1.  Izba wydaje, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinie o możliwości spłaty pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych.

2.  Izba wydaje opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

3.  Izba wydaje opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

4.  Izba wydaje opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu.

5.  Izba wydaje opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium.

6.  Izba rozpatruje sprawy dotyczące powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami.

7.  Izba wydaje opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

8.  Izba wydaje opinie o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

9.  Izba rozpatruje inne sprawy określone w odrębnych ustawach.

 

Działalność informacyjno-szkoleniowa

Izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą, w tym:

1)  informują właściwego wojewodę i ministra właściwego ds. finansów publicznych o negatywnych opiniach wydawanych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

2)  w razie potrzeby wskazania organom jednostek samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań przygotowują i przedstawiają raport o stanie gospodarki finansowej jednostek,

3)  przygotowują informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych oraz przekazują je organom dokonującym podziału tych środków,

4)  udzielają wyjaśnień na wystąpienia jednostek objętych nadzorem i kontrolą w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych,

5)  przekazują informacje o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

6)  upowszechniają informacje wynikające ze sprawowania przez izbę funkcji kontrolnych,

7)  organizują i prowadzą szkolenia w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:2004-07-03 13:32:36
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2004-07-13 12:25:08
Opublikował:Prezes Izby
Data publikacji:2004-07-14 11:03:02
Ostatnia zmiana:2019-08-30 09:46:12
Ilość wyświetleń:15195
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij